Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομείων, ΕΣΑΝ και DRG’s

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα υλοποίησης της ΕΣΑΝ και της εφαρμογής των ομοειδών διαγνωστικών ομάδων (DRGs). Ως τρόπου αποζημίωσης των νοσοκομείων στην χώρα μας (Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομείων ΕΣΑΝ DRG) .

Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομείων , ΕΣΑΝ DRG ,Περίληψη

Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, όπου οι υπηρεσίες υγείας επηρεασμένες από τις διεθνείς οικονομικές συγκυρίες και τις αυξανόμενες ανάγκες πρέπει να μετασχηματίζονται, με τελικό στόχο την περιστολή των δαπανών και την αύξηση της αποδοτικότητας, ιδιαίτερα στο νοσοκομειακό περιβάλλον που απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των πόρων, η εφαρμογή των Ομοειδών Διαγνωστικών Ομάδων των ασθενειών (Diagnostic Related Groups/DRGs) σε όλες σχεδόν τις Ευρωπαϊκές χώρες τις ΗΠΑ και τελευταία την Ελλάδα, υπόσχεται υλοποίηση των στόχων αυτών.

Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομείων ,αποδοτικότητα νοσοκομείων

Τα μέχρι σήμερα κρατούντα στο χώρο των νοσοκομείων στη χώρα μας: Η ιδιαίτερα δυσμενής οικονομική συγκυρία . Η πίεση του χρόνου . Δημιουργούν πολλούς προβληματισμούς γύρω από την εφαρμογή αυτή. Θα βελτιώσουν τις δαπάνες τα DRGs αυξάνοντας την αποδοτικότητα των νοσοκομείων;  Ή θα εξελιχθούν σε μια γραφειοκρατική διαδικασία που θα επιδεινώσουν τα προβλήματα; Η διεθνής εμπειρία μπορεί να διαφωτίσει τα πράγματα. Είναι γνωστό ότι σπουδαίο ρόλο παίζουν οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, εναλλακτικές προτάσεις ακούγονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομείων , Ομοειδείς Διαγνωστικές Ομάδες

Τις τελευταίες δεκαετίες ο τομέας της υγείας υφίσταται σε παγκόσμιο επίπεδο μια σημαντική μεταμόρφωση που αφορά παραμέτρους όπως η αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας, το υψηλό κόστος και η αυξανόμενη πολυπλοκότητα της τεχνολογίας, η αύξηση της μέσης επιβίωσης του πληθυσμού, η πίεση για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον. (Paleologou, V. Et al 2006).

Η υγεία, παρά τις αλλαγές, παραμένει προσανατολισμένη σε δύο στόχους που θα μπορούσαν απλά να περιγραφούν με την ευχή «χρόνια πολλά και καλά». Όμως για την επίτευξη των στόχων αυτών, πρέπει να υλοποιηθεί η φροντίδα υγείας, έννοια στενότερη της υγείας, που είναι εμπορεύσιμο αγαθό και περιλαμβάνει υπηρεσίες και αγαθά που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα συναλλαγής, επηρεάζεται από τους παράγοντες που επιδρούν στη ζήτηση οποιουδήποτε άλλου αγαθού, έχει όμως και σημαντικές διαφοροποιήσεις, που οδηγούν στη δημόσια παρέμβαση στην παροχή και χρηματοδότησή της. (Ματσαγγάνης, Μ. 2002).

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομείων, ΕΣΑΝ ,DRG ,Νοσοκομειακές δαπάνες, DRGs, αποδοτικότητα νοσοκομείων, ΕΟΠΥΥ,κωδικοί νοσημάτων, διάρκεια νοσηλείας

Κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο σε μορφή pdf : ΣΥΣΤΗΜΑ_ΑΜΟΙΒΩΝ_ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ_ΕΣΑΝ_ΟΜΟΕΙΔΕΙΣ_ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ_ΟΜΑΔΕΣ_ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ